مباحث السرینچک – جلد چهارم

وه کوو نه مامه ییک به سه ر بادا

شهر هوشمند